Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram

ErsättningsreglerGällande regler

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare
och om incitamentsprogram

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Reglerna är numera under ASK:s förvaltning.

Ersättningsreglerna ersätter den tidigare självregleringen avseende ersättning till ledande befattningshavare samt aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Reglerna innehåller också vissa bestämmelser som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021.

I samband med ersättningsreglernas ikraftträdande utfärdade även Aktiemarknadsnämnden ett initiativuttalande (AMN 2021:09) där närliggande frågor behandlats som också har relevans för god sed på aktiemarknaden i fråga om aktierelaterade incitamentsprogram.