Stadgar

Om ASKStadgar

Stadgarna för Föreningen för God Sed På Värdepappersmarknaden innefattar dels föreningen, dels dess fem organ: Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Nedan återges de delar av stadgarna för Föreningen För God Sed På Värdepappersmarknaden som gäller ASK, senast antagna på ordinarie föreningsmöte den 16 juni 2023.

Aktiemarknadens Självregleringskommitté

Verksamhet

§ 80

Regelkommittén ska:

  • främja god sed på den svenska aktiemarknaden genom att utfärda regler beträffande god sed, inklusive regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, samt
  • verka för ökad kunskap om den svenska aktiemarknaden både i Sverige och internationellt samt tillvarata svenska intressen på detta område.

§ 81

Regelkommittén är ett normgivande organ i svensk självreglering avseende svenska och utländska bolag vars aktier är upptagna till handel på en svensk börs samt svenska och utländska bolag vars aktie på bolagets initiativ handlas på en handelsplattform, MTF, i Sverige (noterade bolag).

Uppgiften att främja god sed på den svenska
aktiemarknaden innebär bland annat att:

  • följa tillämpningen av utfärdade regler på marknaden,
  • följa utvecklingen av lagstiftning och annan regelgivning samt akademisk forskning avseende aktiemarknadsfrågor i Sverige och internationellt, samt
  • på grundval därav utfärda de nya regler eller de förändringar av befintliga regler som bedöms lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer.


Sammansättning

§ 82

Regelkommittén består av en ordförande och minst fyra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av föreningens styrelse för högst två år. Ledamot kan utses för en ny period.

Styrelsen ska se till att Regelkommittén får en bred sammansättning som är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämplig med hänsyn till Regelkommitténs uppgifter. Ledamot i Regelkommittén ska bidra till Regelkommitténs arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte representera något avgränsat bakomliggande intresse.

§ 83

Regelkommittén ska ha en sammansättning som ger trovärdighet åt dess förmåga att fullgöra sina  uppgifter med hög kompetens och full integritet gentemot enskilda aktörer och andra intressen.  För att tillgodose detta bör olika relevanta erfarenheter, kompetensområden och perspektiv, med bäring på förhållanden i noterade bolag och på aktiemarknaden, vara representerade på ett  balanserat sätt bland Regelkommitténs ledamöter.

§ 84

Utöver enligt ovan tillsatta ordinarie ledamöter kan Regelkommittén adjungera ytterligare personer till   sitt arbete för enskilda möten eller fortlöpande. Beslut om fortlöpande adjungering ska biträdas av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 85

Regelkommittén ska, på sätt som närmare beslutas av föreningen, ha ett kansli eller kansliresurser  som kan tillhandahållas av föreningen eller annat sakorgan.

Föreningens kansli publicerar regler som utfärdas av Regelkommittén samt tillhandahåller vid behov  övriga resurser som kan behövas för Regelkommitténs externa kommunikation.

§ 86

Regelkommittén ska fortlöpande och på så sätt som närmare anges av föreningen rapportera om sin  ekonomi och verksamhet till föreningen.

Arbetsformer

§ 87

Regelkommittén ska sammanträda vid behov. Ordföranden kallar till sammanträde . Därutöver kan enskild ledamot påkalla att Regelkommittén ska sammanträda.

§ 88

För beslutförhet krävs att minst hälften av Regelkommitténs ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.   Varje ledamot har en röst. Ledamot har rätt att få avvikande uppfattning noterad i protokollet.

Beslut fattas normalt med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Dock ska beslut om införande av nya eller ändring av befintliga regler avseende god sed på aktiemarknaden fattas med kvalificerad majoritet av minst tre fjärdedelar av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 89

Regelkommittén ska i plenum fastställa en arbetsordning där formerna för Regelkommitténs arbete närmare regleras  och ska informera föreningen om innehållet i arbetsordningen.

Arvode

§ 90

Ledamot i Regelkommittén kan erhålla ersättning enligt principer som fastställs av föreningens styrelse, varvid ersättningen kan differentieras samt att i vissa fall ingen ersättning utgår.