Finansiering

Om ASKFinansiering

ASK är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Finansieringen av verksamheten sker genom olika avgifter. Merparten av avgifterna betalas av bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (”Main Market”), utifrån vad som föreskrivs i Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter och lagen om värdepappersmarknaden. Dessa börsbolag betalar en självregleringsavgift till Föreningen och avgiften betalas årsvis löpande i förskott. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årliga noteringsavgift som respektive bolag betalar till Nasdaq Stockholm. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för en uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. 

Bolag noterade på Nordic Growth Market NGM (Main Regulated Equity) betalar också en självregleringsavgift, men den avser enbart den så kallade redovisningstillsynen, som utförs av Föreningens sakorgan Nämnden för svensk redovisningstillsyn på delegation från Finansinspektionen.

Avgifter direkt från Föreningens huvudmän/medlemmar och de enskilda betalningarna för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden står för en mindre del av Föreningens intäkter.